วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลเกี่ยกับมหาวิทลัยบูรพา

ประวัติของมหาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพาถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ซึ่งสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ ต่อมาได้รับ การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางแสน ในปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2533

ที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 647 ไร่ 35 ตารางวา โทร. 0-3810-2222 (อัตโนมัติ) โทรสาร 0-3839-0353 , 0-3839-0351 http://www.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 57 ม. 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170 โทร. 0-3931-0000 โทรสาร 0-3931-0128 http://www.janburi.buu.ac.th
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว ตั้งอยู่ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอวัฒนานครหลังเก่า ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มีเนื้อที่ 1,269 ไร่ 2 ตารางวา โทร. 0-3726-1560 โทรสาร 0-3726-1801 http://www.sakaeo.buu.ac.th

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปรัญญา
1).ปณิธาน
1. ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้และคุณธรรม
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. เป็นที่พึ่งทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้นำแนวทางการพัฒนาแก่สังคม โดยเฉพาะภาคตะวันออก
2).วิสัยทัศน์
บูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดการเรียนรู้และการวิจัยที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ เป็นที่พึ่งทาง วิชาการแก่สังคม โดยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
3).พันธกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีพันธกิจหลัก ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ มีความสามารถในการแข่งขัน มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเชิงบูรณาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคม
4. สนับสนุนให้มีการวิจัยและกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม4.ปรัญญา สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้นำสังคม

สัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 เป็นรูปเลข ๙ ไทย มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมี ประกอบ มี 8 แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง ทั้งหมดบรรจุ ในวงกลมซ้อน 2 วง ภายในวงกลม วงนอกเบื้องบน มีคำว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เบื้องล่าง มีคำภาษาอังกฤษ ว่า BURAPHA UNIVERSITY
แบบที่ 2 เป็นรูปเลข ๙ มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบรัศมีประกอบมี 8 แฉก ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง ทั้งหมดบรรจุในวงกลม ซ้อน 2 วง ภายในวงกลม วงนอกเบื้องบนมีคำว่า สุโข ปญญา ปฏิลาโภ เบื้องล่างมีคำว่า มหาวิทยาลัยบูรพา

คำขวัญ
ความได้ปัญญา ให้เกิดสุข

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ
สีเทา - ทอง สีเทา หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา สีทอง หมายถึง คุณธรรม สีเทา-ทอง หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปร ด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรมต้นไม้ประจำมหาทยาลัย คือ
ต้นมะพร้าวข้อมูลอ้างอิงมาจากwww.buu.ac.th

4 ความคิดเห็น:

cesc กล่าวว่า...

ข้อมูลดี

ใช้ได้

สมเหตุผล

น่าติดตาม

น่าสนใจ

น่าดู

veenaruto กล่าวว่า...

สุดยอดมากๆๆ

teerapat กล่าวว่า...

อืม ๆ บทความนี้ ทำให้เรารู้ ถึงประวัติความเป็นมา ของมหาลัยของ เรา

มีบทความีดีๆ อย่าลืมเอามาลงอีกนะครับ

pachino กล่าวว่า...

บทความนี้ดี

ชอบๆ

ทำให้รู้ประวัติมหาลัยบูรพามากขึ้น

(>__< )